Twój koszyk jest pusty - 0 szt.
Edu-Shop.pl › Regulamin
Regulamin
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) okreÅ›la zasady dostÄ™pu oraz użycia strony internetowej www.edu-shop.pl. Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z akceptacjÄ… warunków Regulaminu i Polityki prywatnoÅ›ci oraz zawarciem umowy z usÅ‚ugobiorcami (zwanymi dalej „Użytkownikami”) a firmÄ… Mono Interactive Sp. z o.o.
 
 
I. Opis Å›wiadczonej usÅ‚ugi 
 1. Serwis jest prowadzony przez Mono Interactive Sp. z o.o. („Administrator”  lub  „Mono Interactive”) z siedzibÄ… przy Al. Jana PawÅ‚a II 27, 00-867 Warszawa.
 2.  Za poÅ›rednictwem serwisu Użytkownik może nabywać oferowane w nim produkty  w formie dostÄ™pów do ich elektronicznych wersji w przypadku szkoleÅ„ elektronicznych lub udostÄ™pnianych plików do pobrania (w zależnoÅ›ci od sposobu dystrybucji szkolenia wyznaczonego przez producenta lub dystrybutora) które to sÄ… udostÄ™pniane po opÅ‚aceniu przez Użytkownika zamówienia przez dystrybutorów  zamówionych przez Użytkownika produktów. W przypadku wykupienia za poÅ›rednictwem serwisu przez Użytkownika szkolenia stacjonarnego lub mieszanego sprzedaż obejmuje rejestracjÄ™ i rezerwacjÄ™ Użytkownika na wybrane szkolenie stacjonarne lub mieszane.
 3. W przypadku gdy zamówionym produktem przez Użytkownika jest szkolenie elektroniczne dystrybuÅ‚owane przez dostawcÄ™ zamówionego szkolenia w formie dostÄ™pu do tego szkolenia w wersji, online czas uzyskania dostÄ™pu do zamówionego poprzez Użytkownika szkolenia elektronicznego wynosi  3dni od czasu zaksiÄ™gowania opÅ‚aty za dane szkolenie, chyba że informacja na karcie produktu w serwisie edu-shop.pl stanowi inaczej.
 
II. Rejestracja i zawarcie umowy 
 1. Zawarcie umowy nastÄ™puje poprzez prawidÅ‚owe wypeÅ‚nienie formularza rejestracyjnego, na podstawie którego nastÄ™puje Å›wiadczenie usÅ‚ug oferowanych przez Mono Interactive. Po dokonaniu rejestracji utworzone zostaje konto Użytkownika w serwisie. Konto umożliwia Użytkownikowi dokonywanie zakupów, oraz przeglÄ…danie historii swoich zamówieÅ„.
 2. WypeÅ‚nienie formularz rejestracyjnego przez Użytkownik jest jednoczesnym oÅ›wiadczeniem, że podane w nim dane przez Użytkownika sÄ… zgodne z prawdÄ… oraz, że zapoznaÅ‚ siÄ™ On z regulaminem serwisu, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu i wyraża zgodÄ™ na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie wprowadzonych  w formularzu danych przez Mono Interactive w celach administracyjnych, statystycznych oraz marketingowych zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami o ochronie danych osobowych. W przypadku podania danych osobowych (np. w celu rozliczenia siÄ™ z tytuÅ‚u Å›wiadczenia danej usÅ‚ugi), Użytkownik wyraża zgodÄ™ na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie tych danych w celu reklamy, badania rynku oraz zachowaÅ„ i preferencji usÅ‚ugobiorców z przeznaczeniem wyników tych badaÅ„ na potrzeby polepszenia jakoÅ›ci usÅ‚ug Å›wiadczonych przez Mono Interactive , zgodnie z przepisami o Å›wiadczeniu usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ….
 3. Rejestracja i zaÅ‚ożenie konta w serwisie oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych, wysyÅ‚anych przez edu-shop.pl w imieniu swoim lub na zlecenie innych podmiotów, na adres elektroniczny podany przez użytkownika przy rejestracji do serwisu. W każdym czasie zgoda ta może być odwoÅ‚ana lub wznowiona dowolnie poprzez wysÅ‚anie listu elektronicznego do dziaÅ‚u obsÅ‚ugi Klienta na adres: bok@edu-shop.pl.
 4. Użytkownik uzyskuje dostÄ™p do swojego konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu oraz hasÅ‚a, które Użytkownik ustala we wÅ‚asnym zakresie podczas rejestracji w serwisie. Login do systemu to konto email użytkownika. W razie zapomnienia hasÅ‚a istnieje możliwość odzyskania go za pomocÄ… formularza odzyskiwania hasÅ‚a. Użytkownik otrzyma przypomnienie pocztÄ… elektronicznÄ… na adres, który zostaÅ‚ zdefiniowany podczas rejestracji w serwisie.
 5. Użytkownik zobowiÄ…zuje do nie upubliczniania osobom trzecim  w żaden sposób hasÅ‚a dostÄ™powego do swojego konta zarejestrowanego w serwisie edu-shop.pl, o którym mowa w pkt. II.2.
 6. Dokonanie rejestracji przez Użytkownika jest oÅ›wiadczeniem, iż jest on Å›wiadom, że usÅ‚uga Å›wiadczona przez Mono Interactive nie może zostać zwrócona z uwagi na jej charakter, w zwiÄ…zku z czym Użytkownik nie może od umowy odstÄ…pić, a jedynie jÄ… rozwiÄ…zać na zasadach okreÅ›lonych w pkt VI Regulaminu.
 7. Rejestracja użytkownika jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Mono Interactive oraz od jej partnerów na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym, informacji handlowych o nowych usÅ‚ugach portalu oraz jego partnerów.
 8. ZamawiajÄ…cy zgÅ‚aszajÄ…c  zainteresowanie danÄ… ofertÄ… szkolenia stacjonarnego , produktu lub dostÄ™pu do produktu wyraża zgodÄ™ na przekierowanie zgÅ‚oszenia do organizatora szkolenia, który danÄ… ofertÄ™ lub ogÅ‚oszenie zamieÅ›ciÅ‚, co wiąże siÄ™ również z przekazaniem danych osobowych ZamawiajÄ…cego organizatorowi danego szkolenia wyÅ‚Ä…cznie w celach wskazanych w pkt. III niniejszego regulaminu.
 
III. Dokonywanie zakupów 
 1. Zamówienia sÄ… rejestrowane poprzez serwis www.edu-shop.pl. Po zÅ‚ożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje drogÄ… elektronicznÄ… na podany przez niego adres e-mail w formularzu rejestracyjnym, informacjÄ™ o przyjÄ™ciu zamówienia i oczekiwaniu na potwierdzenie zamówienia co oznacza, że zamówienie zostaÅ‚o zÅ‚ożone prawidÅ‚owo.
 2. 2. ZÅ‚ożone zamówienie wymaga potwierdzenia jego zÅ‚ożenia poprzez klikniÄ™cie przez Użytkownika odpowiedniego linku wygenerowanego przez serwis edu-shop.pl zaÅ‚Ä…czonego w wiadomoÅ›ci e-mail o którym mowa w pkt. III.1.
 3. 4. W przypadku opÅ‚acenia przez Użytkownika zamówienia za poÅ›rednictwem szybkich pÅ‚atnoÅ›ci , zamówienie automatycznie uzyskuje status potwierdzonego  przez Użytkownika.
 4. 3. Zamówienie realizowane jest po otrzymaniu przez Mono Interactive informacji o pozytywnej realizacji transakcji opÅ‚acenia danego zamówienia przez Użytkownika.
 
 
IV. Zakres odpowiedzialnoÅ›ci Mono Interactive 
 1. Mono Interactive zastrzega sobie prawo do czasowego wyÅ‚Ä…czenia serwisu w celu naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzÄ™tu lub też oprogramowania, bez wczeÅ›niejszego uprzedzenia o tym Użytkowników.
 2. Mono Interactive nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci z tytuÅ‚u korzyÅ›ci utraconych przez Użytkownika lub osoby trzecie w zwiÄ…zku z przerwami lub zakÅ‚óceniami w Å›wiadczeniu usÅ‚ug, o których mowa w punkcie powyżej.
 3. Mono Interactive nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Å›wiadczeÅ„, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególnoÅ›ci operatorów telekomunikacyjnych, dostawców Å‚Ä…czy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Dotyczy to także szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie.
 4. Mono Interactive nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za utratÄ™ przez Użytkownika lub wejÅ›cie w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejÅ›cia w posiadanie) loginu (identyfikatora) Użytkownika lub hasÅ‚a umożliwiajÄ…cego Użytkownikowi korzystanie z serwisu oraz z tytuÅ‚u szkód spowodowanych dziaÅ‚aniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególnoÅ›ci korzystania przez niego z serwisu w sposób niezgodny z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami lub Regulaminem oraz szkód wynikajÄ…cych z podania niepeÅ‚nych lub nieprawdziwych danych.
 5. Mono Interactive nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Å›wiadczeÅ„ dostÄ™pu i jakoÅ›ci dostÄ™pu do szkoleÅ„ elektronicznych sprzedawanych za poÅ›rednictwem serwisu, które wynikajÄ… z braku przygotowania dostÄ™pu, nienależytego przygotowaniu dostÄ™pu, nieterminowego przygotowania dostÄ™pu lub niekompletnego dostÄ™pu do szkolenia elektronicznego zamówionego przez Użytkownika, a udostÄ™pnianego przez jego dostawcÄ™.
 6. Mono Interactive nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za jakość i treść merytorycznÄ… UsÅ‚ug oferowanych w ramach Sklepu internetowego, których dostawcami sÄ… Partnerzy handlowi. Mono Interactive nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za dziaÅ‚anie Partnerów handlowych, jednakże w przypadku naruszania przez Partnerów handlowych przepisów prawa lub warunków zamówieÅ„ Mono Interactive doÅ‚oży należytej starannoÅ›ci w celu zapobieżenia takich naruszeÅ„ w przyszÅ‚oÅ›ci.
 7. W przypadku wystąpienia Awarii Technicznej Mono Interactive nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane niedziałaniem Serwisu.
 8. Mono Interactive jest administratorem danych osobowych, które sÄ… przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o Å›wiadczeniu usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ….
 9. Mono Interactive nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeÅ„ zwiÄ…zanych z opublikowaniem lub nadaniem materiaÅ‚ów zawierajÄ…cych wizerunek lub dane osobowe Osób trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyÅ‚Ä…cznie Użytkownik, który opublikowaÅ‚ sporny wizerunek lub dane osobowe innych Osób.
  
V. Zamówione produkty i dostÄ™py do produktów 
 1. Użytkownik może użytkować produkty tylko zgodnie z Licencją Użytkownika.
 2. Wszelkie produkty udostępniane za pośrednictwem serwisu podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Użytkownik zobowiÄ…zany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miaÅ‚y do niego dostÄ™pu w ten sposób, aby mogÅ‚y go powielać, dystrybuować albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać. Po uzyskania informacji o takiej sytuacji, Mono Interactive może kierować roszczenia z tego tytuÅ‚u wzglÄ™dem znanego mu Użytkownika, z tytuÅ‚u Å‚amania praw do danej kopii produktu.
 4. Każdy produkt bÄ™dÄ…cy szkoleniem elektronicznym dostÄ™pnym do pobrania przez Użytkownika sprzedawany za poÅ›rednictwem serwisu edu-shop.pl oznaczany jest w sposób indywidualizujÄ…cy danÄ… kopiÄ™ produktu lub dostÄ™pu, poprzez umieszczenie w jego pliku, danych identyfikujÄ…cych Użytkownika, bÄ™dÄ…cego nabywcÄ… takiego produktu i dostarczany lub udostÄ™pniany zamawiajÄ…cemu Użytkownikowi wyÅ‚Ä…cznie z takim oznaczeniem. Tym samym każdy Użytkownik nabywajÄ…cy produkt lub produkty w serwisie edu-shop.pl wyraża zgodÄ™ na takie oznaczenie i zobowiÄ…zuje siÄ™ nie podejmować żadnych dziaÅ‚aÅ„ w celu zmiany lub pozbawienia danego produktu tego oznaczenia. Oznaczenie sÅ‚uży identyfikacji Użytkownika i samej transakcji przez Administratora.
 5. Zastosowanie jakiekolwiek oprogramowania zabezpieczajÄ…cego nabywane produkty ma na celu tylko zabezpieczenie praw Administratora i nie sÅ‚uży w żadnym wypadku do zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkowników.
 
 
VI. RozwiÄ…zanie umowy 
 1. RozwiÄ…zanie umowy, o której mowa w pkt. II przez Użytkownika może nastÄ…pić poprzez zÅ‚ożenie pisemnego oÅ›wiadczenia wysÅ‚anego na adres korespondencyjny Mono Interactive: Mono Interactive sp. z o.o., Al. Jana PawÅ‚a II 27, 00-867 Warszawa. Ponadto, Użytkownik musi wysÅ‚ać do dziaÅ‚u pomocy i obsÅ‚ugi Klienta: bok@edu-shop.pl list elektroniczny z proÅ›bÄ… o rozwiÄ…zanie niniejszej Umowy i zgÅ‚osić Mono Interactive żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu danych, których przetwarzanie jest niezbÄ™dne ze wzglÄ™du na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego umożliwiajÄ…cego Å›wiadczenie usÅ‚ug opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. RozwiÄ…zanie umowy przez Mono Interactive nastÄ…pi jeżeli Użytkownik: wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z Regulaminem, używa lub usiÅ‚uje używać serwisu www.edu-shop.pl niezgodnie z jego przeznaczeniem, wÅ‚amuje siÄ™ lub usiÅ‚uje siÄ™ wÅ‚amać na serwery serwisu www.edu-shop.pl.
 3. W przypadku, gdyby Użytkownik podjÄ…Å‚ dziaÅ‚ania, które nie sÄ… sprzeczne z niniejszym Regulaminem, ale zostanÄ… przez Mono Interactive uznane za niewÅ‚aÅ›ciwe lub niepożądane, Mono Interactive zawiadomi o tym fakcie Użytkownika i wezwie go do natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych dziaÅ‚aÅ„. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje siÄ™ niezwÅ‚ocznie do wezwania, umowa zostanie rozwiÄ…zana, przy czym uważać siÄ™ bÄ™dzie, że nastÄ…piÅ‚o to z przyczyny leżącej po stronie Użytkownika.
 
 
VII. Skutki rozwiÄ…zania umowy
 1.  RozwiÄ…zanie umowy spowoduje likwidacjÄ™ konta.
 
 
VIII. Reklamacje
  
 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach zwiÄ…zanych ze Å›wiadczeniem usÅ‚ug, o których mowa w powyższym regulaminie drogÄ… elektronicznÄ… lub pocztÄ… na adres: bok@edu-shop.pl.
 2. Mono Interactive rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O przedłużeniu terminu reklamacji oraz o odmowie uwzględnienia reklamacji Mono Interactive poinformuje Użytkownika.
  
X. Ceny
 1. Wszystkie ceny w Serwisie sÄ… cenami brutto (23% VAT).  
 
 
XI. Przepisy końcowe
 1. Mono Interactive zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej.
 2. Mono Interactive udostępnia Regulamin na swojej stronie internetowej pod adresem www.edu-shop.pl.
 
 
Licencja Użytkownika 
 1. Nabywając produkt Użytkownik może użytkować produkty zgodnie z poniższą Licencją..
 2. Pobrane lub udostÄ™pnione przez dostawców produkty w formie pików do pobrania lub dostÄ™pów online , Użytkownik ma prawo korzystać tylko i wyÅ‚Ä…cznie na wÅ‚asny użytek.
 3. Użytkownik może odtwarzać i zwielokrotniać pobrane produkty w elektronicznych urzÄ…dzeniach, wprowadzać do pamiÄ™ci komputera lub innych urzÄ…dzeÅ„ w celu zapoznania siÄ™ z jego treÅ›ciÄ… bez możliwoÅ›ci zmieniania struktury elektronicznej dostarczonego produktu lub innego modyfikowania plików i dalszego udostÄ™pniania.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu pobranych produktów w rozumieniu Art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w caÅ‚oÅ›ci ani we fragmentach,
  • ingerowania w jego zawartość,
  • publikacji, dystrybucji, powielania,
  • usuwania oznaczeÅ„ wÅ‚aÅ›ciciela oraz technicznych zabezpieczeÅ„,
  • oddawania w najem Produktu,
  • jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Produktu.
 
 
Ochrona prywatności
 1. Mono Interactive szanuje prawo do prywatnoÅ›ci swoich użytkowników, dlatego wszelkie uzyskane informacje sÄ… przechowywane z najwiÄ™kszÄ… starannoÅ›ciÄ… i nie sÄ… udostÄ™pniane innym podmiotom.
 2. Informacje uzyskane poprzez wypeÅ‚nienie formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny zawiera pole oÅ›wiadczenia, w którym osoba rejestrujÄ…ca siÄ™ wyraża zgodÄ™ na przetwarzanie przez Mono Interactive jej danych osobowych. Wyrażenie takiej zgody jest wymagane przez przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 3. Celem zbierania i przechowania informacji zawartych w logach systemowych oraz w formularzu rejestracyjnym jest lepsze dostosowanie serwisu edu-shop.pl do potrzeb użytkowników, a także do generowania raportów statystycznych.
 4. PrzetwarzajÄ…c dane osobowe, Mono Interactive dokÅ‚ada wszelkich staraÅ„, aby jak najlepiej chronić dane osobowe wszystkich użytkowników. W tym celu stosuje odpowiednie procedury i Å›rodki bezpieczeÅ„stwa zgodne z powszechnie obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami polskiego prawa. Procedury te oraz rodzaj gromadzonych danych zostaÅ‚y zarejestrowane w biurze GÅ‚ównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dodatkowo o bezpieczeÅ„stwo danych użytkowników dbajÄ… na bieżąco administratorzy edu-shop.pl.
 6. Mono Interactive nie udostÄ™pnia osobom trzecim żadnych danych użytkownika. Jedynie zestawienia statystyczne sporzÄ…dzane na podstawie uzyskanych informacji, mogÄ… być przekazywane osobom trzecim. Nie bÄ™dÄ… one jednak zawieraÅ‚y żadnych danych umożliwiajÄ…cych identyfikacjÄ™ użytkowników.
 
 
 
MASZ PROPOZYCJĘ NA KURS?
Pomóż nam rozwijać edu-shop.pl.
Wyślij propozycję »
WSPÓŁPRACUJ Z NAMI!
Twórz z nami serwris edu-shop.pl.
Jeśli masz pomysł na kurs w formie elektronicznej i nie tylko...
Jeśli jesteś w stanie napisać scenariusz do kursu elektronicznego...
Jeśli posiadasz zdolności graficzne i chciałbyś spróbować sił w projektowaniu szkoleń...

Napisz do nas... bardzo chętnie poznamy Twoje pomysły!
Formularz kontaktowy »
ZOBACZ TAKŻE INNE NASZE SERWISY
Copyright 2010 edu-shop.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Created by MONO-INTERACTIVE
Ceny zawierają podatek VAT (23%) oraz jeśli to jest wymagane stosowne opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarzązania prawami autorskimi, ale nie obejmują kosztów dostawy, chyba że podano inaczej.